بانک حسابی شلوغ بود. پیرزن در حالیکه یکی از پاهایش را موقع راه رفتن روی زمین می کشید و چادرش را زیر بغلش جمع کرده بود به میز معاون شعبه نزدیک شد. روی صندلی مقابل میز خودش را رها کرد و بعد با صدای گرمی سلام کرد: سلام پسرم، می خوام از حسابم پول بردارم. معاون با خوش رویی پیرزن را تا یکی از باجه ها هدایت کرد. احوالپرسی گرمی هم با تحویلدار کرد و گفت که می خواهد از حسابش پول بردارد. بعد از کمی مکث بیشتر توضیح داد که میخواهد برای ابریشم بافی، نخ و رنگ بخرد. تحویلدار همچنان که همچنان مشغول کارش بود لبخندی زد. پول را که از تحویل دار گرفت رفت و روی یکی از صندلیهای کنار سالن نشست. اول کارتش را به دقت توی کیفش گذاشت و بعد شروع کرد به شمردن پولها. جوان سبزه رویی که از قضا چهره اش شبیه نقش منفی فیلمها بود، روبرویش نشست و با دقت به پبرزن که پولها را می شمرد نگاه می کرد. یرای لحظه ای نگران شدم. بعد پیرزن از داخل یقۀ لباسش کیف کوچکی را بیرون آورد و پولها را داخل آن کیف پارچه ای که دور گردنش بود گذاشت، بلند شد. از همان راه دور از معاون شعبه تشکر کرد و دستی برایش تکان داد و رفت.

این خاطره را برایتان تعریف کردم تا بگویم همیشه نباید وقتی از یک زن توانمند حرف میزنیم لزوماً زنان اتوکشیده و آراسته با قد و قامتی افراشته که محکم حرف میزنند و راه می روند با لبخندی مطمئن را به یاد بیاوریم. پیرزنی نحیف که می تواند در ۷۰ سالگی علی رغم نداشتن تحصیلات و سواد کافی از عهده کارهای مالی خودش هم بربیاید و آنقدر نحوه تعامل و ارتباط اجتماعی بلد است که از آن برای پیشبرد کارهایش کمک بگیرد هم از نظر من نمونه یک زن توانمند است.

 

نهاد زنان ملل متحد که به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های بین المللی موجود در زمینه حقوق زنان است، اصول هفت گانه ایی که هریک ناظر بر سطوح مختلفی از زندگی زنان است را تعریف می کند:

اصل ۱: مشارکت زنان و تحقق برابری جنسیتی در سطوح عالی مدیریت

اصل ۲: رفتار منصفانه و توام با احترام و رعایت حقوق بشر با مردان و زنان در محیط کار و منع هرگونه تبعیض

اصل ۳: تضمین بر خورداری از سلامت، ایمنی و رفاه برای تمامی کارگران زن و مرد

اصل ۴: ارتقای آموزش، پرورش و مهارتهای تخصصی برای زنان

اصل ۵: اجرای سرمایه گذاری و کلیه اقدامات لازم جهت توانمندسازی زنان

اصل ۶: ارتقای برابری در سطح جامعه

اصل ۷: اقدام و ارائه گزارش در مورد میزان تحقق برابری جنسیتی

 

براساس تعریف رسمی ارئه شده توسط سازمان ملل متحد { توانمند سازی زنان و مشارکت کامل آنها براساس برابری در همه همه حوزه های اقتصادی و اجتماعی، از جمله مشارکت در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به قدرت } به عنوان یکی از شالوده های اصلی { دستیابی به برابری، توسعه و صلح } محسوب می شود. توانمند بودن و قدرتمند بودن یک زن هیچ تضادی با لطافت زنانه او ندارد . این باور که توانمندی یک صفت مردانه است و زنان نباید در پی کسب قدرت باشند کاملا اشتباه است.

به تجربه آموخته ایم که تربیت غلط  بانوان، بیش از مردان به جامعه آسیب می رساند.

فرانسو فنولون

ذهن یک زن توانمند همیشه آمادگی پذیرش چالشهای جدید را دارد. یادگیری یک جور چالش است. چون ذهن شما در گیر مسائلی می شود که قبل از آن حتی به آن فکر نمی کردید. یک بانوی توانمند، همیشه در حال یادگیری است تلاش یرای بالا بردن سطح دانش اولویت اول زندگی یک زن توانم

تلاش برای توانمندسازی زنان جامعه از اولویت ویژای برخوردار است. برخورداری از آمادگی ذهنی و روانی پیش شرط اساسی برای شکوفایی قابلیت های فردی در عرصه های زندگی است.

توانمند سازی فرآیندی است که با حضور در جریان زندگی زنان، حق انتخاب و آزادی عمل را برای آنان به ارمغان می آورد. شکل گیری فرآیند توانمند سازی زنان نیازنمند پیش شرط هایی است. یکی از مواردی که بیشتر صاحب نظران این حوزه برآن تاکید داشتند، نقش آفرینی {{منابع}} در جهت تحقق اهداف مطرح شده است.

اما منظور از منابع تنها تاکید بر سرمایه های اقتصادی زنان نیست. بلکه قوانین و سیاست گذاری ها نیز یک منبع در نظر گرفته می شوند که می تواند جایگاه زنان را بهبود بخشد.

تفاوت در نوع سیاست گذاری های اجتماعی – رفاهی در دولت ها، میزان غیر همسانی از توانمندی های اقتصادی را برای زنان فراهم کرده است. به گونه ای که در نظام های محافظ کار با سیاست های اجتماعی مبتنی بر الگو مرد نان آور زنان از توانمندی اقتصادی ضیعف تری بر خوردار هستند.

رسانه ها به خصوص رسانه های نوشتاری،  در این میان نقش بسیار موثری در ایجاد بستر فرهنگی – اجتماعی مناسب در حوزه توانمندی سازی افراد ایفا می کنند.اما متاسفانه این رسانه ها، تاثیر گذاری لازم بر نگرش مخاطب و باورهای جامعه از نظر پذیرش توانمندی زنان در حوزه اجتماع و اشتغال را ندارند.

توجه به بعد آموزش در فرایند توانمندسازی زنان بسیار مهم است. آگاهی های اجتماعی بر مقدار توانمندی زنان موثر است .با استمرار شرایط موجود در کشوردر آینده، زنان از ارکان اصلی برنامه های توسعه خواهند بود.

زنان یک جامعه را محدود کنید، آنها را تو سری خور و حقیر کنید، تمسخرشان کنید و… من تضمین می دهم چنین جامعه ای هزاران سال هم بگذرد، پیشرفت نخواهد کرد.

چرچیل